கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். / The Lord will perfect that which concerns me.

Sharing is caring!

5
(1)

கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். / The Lord will perfect that which concerns me.

சங்கீதம் 138:7-8

7. நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர்; என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர்; உமது வலதுகரம் என்னை இரட்சிக்கும்.

8. கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்; கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்றுமுள்ளது; உமது கரத்தின் கிரியைகளை நெகிழவிடாதிருப்பீராக.

Psalm 138:7-8

7 Though I walk in the midst of trouble, You will revive me;
You will stretch out Your hand
Against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.
8 The Lord will perfect that which concerns me;
Your mercy, O Lord, endures forever;
Do not forsake the works of Your hands.

Did you like this?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Sharing is caring!

Please post your comments below about this Bible verse:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.